cs151s10proj1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shape A:  
Shape B:

Shape E:

Labels